+386 (0)70 380 380
info@avtomobili.si Pogoji uporabe

Pravno obvestilo

Pogoji uporabe in poslovanja

Z dostopanjem in uporabo spletne strani avtomobili.si ste obvezani upoštevati tu navedene pogoje brez pridržkov ali omejitev.

SPLOŠNI POGOJI

Vso gradivo na spletni strani avtomobili.si (v nadaljevanju spletna stran) je last podjetja Avto d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec oz. trgovec), ali pa se uporablja na podlagi pridobljene licence avtorskih pravic. Slednje ne velja le za logotipe znamk prikazane na spletni strani. Logotipi znamk so prikazani zaradi lažjega prepoznavanja javnosti in izključno po načelu poštene rabe. Vsakršen prenos, razpošiljanje, kopiranje ali kakršnokoli drugo objavljanje ter spreminjanje avtorskih pravic brez predhodnega soglasja lastnika, je strogo prepovedano in kaznivo po zakonu.

Vse informacije na spletni strani so izključno informativne narave. Prodajalec si po svojih najboljših močeh prizadeva njihovo točnost, vendar zaradi zunanjih dejavnikov to vedno ni mogoče. Avto d.o.o. ne jamčijo za točnost in popolnost vseh informacij, prav tako ne priznava nikakršne odgovornosti, ki bi izhajala iz tega. Za točne podatke predlagamo, da se pisno ali preko telefona obrnete na prodajalca.

Podjetje Avto d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni, specifikacije, opremo, modele in razpoložljivost blaga.

OPREDELITEV PODJETJA

Podjetje Avto d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec oz. trgovec) s pomočjo portala avtomobili.si strankam ponuja celovito storitev uvoza/nakupa novega ali rabljenega vozila katerekoli znamke prisotne na EU trgu ob tem pa nudimo občutno nižje cene od večine uradnih maloprodajnih cen. Poslovanje podjetja temelji na posredovanju med kupcem in našo široko EU partnersko mrežo. V sodelovanju z njimi, prejemamo dodatne (partnerske) popuste v kombinaciji z našimi nizkimi stroški poslovanja in s tem povezano nizko maržo, pa lahko strankam ponudimo najugodnejšo ceno.

Vsa nova naročena vozila so izdelana v matični tovarni znamke, v skladu z vsemi predpisi in standardi EU in imajo vključeno tovarniško garancijo, ki jo daje proizvajalec.

PONUDBA, POGODBA IN SKLENITEV POGODBE

Uradna ponudba prodajalca je zavezujoča in velja 14 dni od izdaje ponudbe. Prodajna pogodba (v nadaljevanju: "pogodba") je sklenjena, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank oz. v primeru, da je v pogodbi dogovorjeno predplačilo, je pogodba sklenjena, ko je predplačilo plačano.
Spremembe oziroma dopolnitve pogodbe so možne le, če jih obe strani potrdita v pisni obliki.
Prenos pogodbe s strani kupca na drugo osebo ni mogoč brez privoljenja prodajalca.
V primeru, če kupec za sklenitev prodajne pogodbe pooblasti nabavnega posrednika, se mora ta izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga prodajalec shrani. V takšnih primerih lahko prodajalec od posrednika zahteva, da mu izroči kopijo prometnega dovoljenja registriranega vozila.

CENE VOZIL

Končna cena vozila vključuje 22% DDV, davek na motorna vozila (DMV), homologacijo, transportne stroške in stroške priprave vozila. Končna cena vozila se lahko spremeni le v primeru objektivnih okoliščin, na katere prodajalec nima vpliva (npr. sprememba stopnje ali načina izračuna DMV ali DDV). V primeru, da je povišanje cene večje od 5%, lahko kupec v roku enega tedna po tem, ko ga je prodajalec seznanil s povišanjem cene, odstopi od pogodbe, prodajalec pa mu je dolžan vrniti znesek vplačanega predplačila.

Cene novih vozil navedene na spletni strani so neobvezujoče maloprodajne cene (brez dodatne opreme). Naše maloprodajne cene novih vozil se izračunavajo in prilagajajo trgu na dnevni ravni, zato cena nikakor ne predstavlja ponudbe za nakup. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Nakup kateregakoli vozila je predmet posamičnih uradno izdanih ponudb.

PLAČILO

Po prejeti uradni ponudbi ima stranka 14 dni časa, da poravna dogovorjeno predplačilo in s tem potrdi naročilo. Po preteku tega obdobja si trgovec pridžuje pravico, do morebitne spremembe ponudbe. S predplačilom, stranka v celoti sprejema veljavne kupoprodajne pogoje in potrjuje točnost vseh podatkov, ki so navedeni na ponudbi. Kupec lahko za plačilo kupnine pooblasti nabavnega posrednika. Predplačilo se šteje v kupnino.

Preostanek plačila kupec opravi, po pregledu vozila v poslovni enoti, kjer je vozilo naročil. Registracija vozila se lahko opravi, ko je celotna kupnina nakazana na transakcijski račun podjetja, ali po podpisu leasing pogodbe.

DOBAVA VOZILA

Predviden dobavni rok novega naročenega vozila je odvisen od znamke vozila, modela ter izbrane konfiguracije. Ob naročilu vozila vam posredujemo predviden rok dobave, ki pa se po večini giblje med 2 in 4 mesece. Dobavni rok vozil na zalogi se giblje med 3 - 14 dni. Rok v katerem Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) izda odločbo o odmeri davka na motorna vozila (DMV) ni vštet v rok dobave.

Dobavni rok prične teči od dneva, ko kupec izvede predplačilo oz. z njim sklene pogodbo.

Rok dobave vozila, ki je naveden v pogodbi je informativne narave. V kolikor je ta rok prekoračen, prodajalec določi nov rok, ki ne sme biti daljši od 45 dni. V kolikor prodajalec niti v podaljšanem roku ne dobavi vozila, lahko kupec od pogodbe odstopi, prodajalec pa mu je dolžan vrniti znesek vplačanega predplačila.

Prodajalec je dolžan predati vozilo v stanju, kot je navedeno v pogodbi/ponudbi. Vsako vozilo je skrbno pregledano in preverjeno ali ustreza želenim pogojem.

PREVZEM VOZILA

Prodajalec kupcu preda izpravno vozilo, opremljeno z vsemi dokumenti, potrebnimi za plačilo in registracijo. Kraj predaje oziroma prevzema vozila je poslovna enota, kjer se je vozilo naročilo.

Ko prodajalec kupca obvesti, da je naročeno vozilo pripravljeno za prevzem, je kupec dolžan vozilo prevzeti v roku 5 dni (prevzemni rok) od prejema obvestila.

Če kupec vozila v prevzemnem roku ne prevzame, prodajalec ne nosi odgovornosti za poškodbe ali izgubo vozila. Če kupec vozila ne prevzame pravočasno, ima prodajalec bodisi pravico odstopiti od pogodbe, zadržati vplačano predplačilo in vozilo prodati naprej tretji osebi, bodisi pravico vztrajati pri prevzemu vozila in zaračunati ustrezno stojnino, kar pa ne vpliva na ostale posledice zamude pri prevzemu vozila. Kupec lahko za prevzem vozila pooblasti nabavnega posrednika.

Vozilo velja za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko se opravi registracija vozila. Kupec je dolžan pred prevzemom vozila preveriti, ali le to ustreza njegovemu naročilu. Kupec je dolžan vozilo prevzeti tudi, če se dobavljeno vozilo od naročenega malenkostno razlikuje zaradi tovarniške serijske spremembe vozila. Prevzem vozila se lahko opravi, ko je celotna kupnina nakazana na transakcijski račun podjetja, ali po podpisu leasing pogodbe.

Po izvršeni registraciji vozila, kupec izgubi pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE
PRAVICA KUPCA

Kupec ima pravico odstopiti od nakupa v primeru, če prodajalec za več kot 45 dni zamudi predvideni rok dobave, če ima nepopravljivo stvarno napako (večje odstopanje od naročenega vozila), nerealne prevožene kilometre ali večjo poškodbo o kateri kupec ni bil obveščen. V danih primerih kupec je upravičen do vrnitve vplačane kupnine.

Kupec ima pravico odstopiti od nakupa pred prevzemom vozila tudi brez, da navede svoje razloge, vendar s tem izgubi pravico do vrnitve vplačane kupnine.

Nezmožnost poplačila celotnega dogovorjenega zneska vozila ali pridobitve financiranja od dneva, ko se izteče prevzemni rok ni upravičen razlog za povrnitev vplačane kupnine. Prodajalec ima pravico tako pridobljeno vozilo prodati naprej tretji osebi.

Po izvršeni registraciji vozila, kupec izgubi pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe.

PRAVICA PRODAJALCA

Če kupec vozila v prevzemnem roku ne prevzame, prodajalec pri tem ne nosi nikakršne odgovornosti, kupec pa ostane brez pravice do odškodnine ali povračila kupnine. Če kupec vozila ne prevzame pravočasno, ima prodajalec bodisi pravico odstopiti od pogodbe, zadržati vplačano predplačilo in vozilo prodati naprej tretji osebi, bodisi pravico vztrajati pri prevzemu vozila in zaračunati ustrezno stojnino, kar pa ne vpliva na ostale posledice zamude pri prevzemu vozila.

GARANCIJA

Prodajalec jamči za stanje vozila, kot je navedeno v pogodbi. Tovarniška garancija novih vozil začne teči z dnem prevzema vozila in velja za obdobje kot ga navaja proizvajalec. V primeru nakupa rabljenega vozila bo stranka obveščena o morebitnem preostalem času veljavnosti tovarniške garancije ali jamstva, ki ga nudi prodajalec.

Zahtevke za odpravo pomanjkljivosti iz naslova te garancije lahko kupec uveljavlja samo v uradnih servisnih delavnicah za vzdrževanje vozila, ki je predmet pogodbe. Kupec se zaveže zahtevke garancijske zahtevke vložiti takoj, ko ugotovi pomanjkljivosti oziroma najkasneje v okviru določene jamstvene dobe.

Kupec ne more uveljavljati garancije, če je do pomanjkljivosti na vozilu prišlo zato, ker je bilo le to na popravilu v nepooblaščeni delavnici, če so bili v vozilo vgrajeni nedovoljeni deli, če je bilo vozilo spremenjeno na nedovoljen način ali če kupec ni upošteval predpisov za ravnanje z vozilom, ki je predmet te pogodbe (navodila za uporabo, servisna knjižica itd.).

Za naravno obrabo ni garancije. To velja tudi za poškodbe, ki so posledica nestrokovnega ravnanja ali prevelike obremenitve vozila (npr. uporaba za avtomobilistična tekmovanja).

Serviser mora biti za zagotavljanje garancije uraden ne pa tudi pooblaščen o čemer lahko več preberete tukaj.

PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Predmet pogodbe ostane v lasti prodajalca do popolnega plačila celotne kupnine in ostalih dajatev (davki, obresti, stroški, itd.) razen, če se stranki dogovorita drugače.

Kupec ne sme odtujiti ali obremeniti vozila, za katerega velja pridržek lastninske pravice v korist prodajalca.

Če bo nakup vozila financiran s finančnim leasingom, kot tudi v primeru ko bo vozilo kupil leasingodajalec zaradi sklenitve pogodbe o operativnem leasingu, je pravni lastnik vozila leasingodajalec.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Za varstvo podatkov te spletne strani je odgovorno podjetje Avto d.o.o. Pri uporabi in obdelavi osebnih podatkov se strogo držimo veljavnih določil glede varstva podatkov. Podjetju Avto d.o.o. pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu.

Varstvo podatkov

Kupec izrecno dovoljuje da prodajalec, upravlja, zbira, obdeluje, evidentira in posreduje njegove osebne podatke in podatke pogodbe, dobaviteljem ter ostalim ustreznim upravnim organom.

Upravljalec uporablja podatke za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, raziskavo preteklega nakupnega obnašanja, izvedbo akcij za zagotovitev zadovoljstva kupcev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na promocijske dogodke prodajalca, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, ter za druge namene neposrednega trženja.

Prodajalec in uvoznik se zavezujeta, da bosta osebne podatke kupca hranila in varovala na primeren način tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj in zlorab teh podatkov. Ob kršitvi varstva vaših osebnih podatkov, smo vas o tem dolžni nemudoma obvestiti.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo samo v skladu z veljavnimi določili glede varstva podatkov. Ko si z nami dopisujete ali na naši spletni strani izpolnite obrazec s podatki, se strinjate, da se podatki, ki jih navedete v posameznem obrazcu, obdelujejo za spodaj opisane namene.

Piškotki

Podatke zajemamo samodejno z uporabo piškotkov. Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki shranjuje spletne nastavitve. Skoraj vsaka spletna stran uporablja to tehnologijo. Piškotki se prenesejo, ko vaš spletni brskalnik prvič obišče neko spletno stran. Ob naslednjem prikazu te spletne strani z isto napravo se piškotek in ustrezno shranjene informacije posredujejo spletni strani, ki ste jo prikazali (lastni piškotek). Tako spletna stran prepozna, da ste jo s tem brskalnikom že prikazali, ter tako v številnih primerih prilagodi prikazano vsebino. V nadaljevanju so našteti lastni piškotki z natančnejšim opisom:

  • Google statistics:
    Storitve Google statistic nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne strani. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.

Navedenih piškotkov ni mogoče deaktivirati prek funkcije te spletne strani. Lahko pa jih kadar koli deaktivirate prek uporabljenega brskalnika.

Podatki, ki jih zbiramo

Na tej spletni strani se uporablja programska oprema za analizo obiska spletnih strani. Z analizo teh podatkov lahko pridobimo pomembne rezultate o zahtevah uporabnikov. Ti rezultati prispevajo k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti ponudbe. Ob obisku naše spletne strani se na vašem računalniku shrani piškotek, ki nam anonimno sporoča naslednji sklop podatkov:

  • datum in ura nastopa oz. zahteve,
  • ime strani oz. datoteke, ki ste jo odprli,
  • povezava, s katere strani ste dostopili do te strani,
  • vrsta in verzija brskalnika, ki ga uporabljate,
  • vrsta operacijskega sistema, ki ga uporabljate
Obdelava podatkov, za katero ni potrebna privolitev

Ko oddate posamezni kontaktni obrazec, se obdelajo vaši podatki o izbranem vozilu, kontaktni in identifikacijski podatki, in besedilo vaše poizvedbe.

PRITOŽBE IN SPORI

Avto d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. V primeru spora pogodbeni stranki dogovorita pristojnost sodišča v Mariboru s pismeno pritožbo na naslov sedeža podjetja Avto d.o.o.. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec si prizadeva po svojih najboljših močeh spore rešiti sporazumno in brez sodišča.

Zadnja posodobitev 1.4.2019

Stopimo v stik

+386 40 174 174
Z obiskom in uporabo strani soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov. Več